HUISREGELS

Door het kopen van een toegangsbewijs of bezoeken van een event van Peteyfest, ga je akkoord met onze huisregels welke hieronder staan:

  • Op dit moment gelden er regels omtrent het corona beleid van de overheid, zo ook voor Peteyfest 2022. Deze kun je hier vinden. Dit betekent dat er op dit moment alleen toegang wordt verleend bij een geldige CoronaCheck-app QR-code, in combinatie met een geldig identiteitsbewijs waarvan de gegevens overeenkomen. Als dit in orde is, dan ben je eenmaal binnen zo vrij als een vogel!
  • Peteyfest is alleen toegankelijk voor personen van 18 JAAR OF OUDER. Je bent dan ten allen tijde verplicht om je te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatie plicht (legitimatie in de vorm van een geldige identiteitskaart, paspoort of een rijbewijs). Voor naleving van het beleid zal er om een geldige legitimatie gevraagd worden.
  • Het gebruiken, verhandelen of het in bezit hebben van harddrugs of andere verdovende en/of geestverruimende middelen is ten strengste verboden. Je kunt je drugs bij de beveiliging aan de ingang inleveren. Bij overtreding op onze evenementen wordt je overgedragen aan politie.
  • Het is zoals in elke horeca gelegenheid verboden te roken binnen onze locaties, wel faciliteren we een aangewezen rookzone/ruimte.
  • De organisatie heeft het recht om toegang van een bezoeker aan de deur te weigeren zonder dat de organisatie van Peteyfest gehouden is tot restitutie van het toegangsgeld.
  • Het gebruiken of bij zich hebben van wapens is ten strengste verboden.
  • Het is verboden eigen drank en etenswaren mee naar onze events te nemen.
  • Het gooien van drank en of andere voorwerpen wordt niet getolereerd. In geval van het opzettelijk vernielen van onze eigendommen, zullen wij hiervan aangifte doen bij de politie, en wordt je de toegang tot het terrein ontzegd.
  • De bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het evenement luide muziek ten gehore wordt gebracht. De organisatie van Peteyfest geeft de bezoekers het advies om het gehoor tijdens het evenement af en toe rust te gunnen door naar een ruimte te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht en te allen tijde gehoorbescherming te dragen.

Aansprakelijkheid:
Wanneer door onvoorziene omstandigheden het festival geen doorgang kan vinden, waarbij men moet denken aan extreme weersomstandigheden, ziekte uitbraken en het onbruikbaar worden van het festivalterrein, kan de organisatie van Peteyfest hierop geen enkele wijze voor aansprakelijk worden gesteld en volgt er geen restitutie van de gemaakte kosten aan de bezoeker. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal en eventueel letsel ten gevolgen van het bezoek aan het evenement. In geval van overmacht door afzegging van een artiest zal er getracht worden een waardige vervanger te realiseren. Als compensatie van de gemaakte kosten door de bezoeker zoals bonnen en tickets, zal restitutie van de gemaakte kosten ten allen tijde uitgesloten zijn.

Media voorwaarden:
Tijdens alle evenementen kan er worden gefilmd en gefotografeerd. Als je het evenement betreed ga je ermee akkoord dat de organisatie beeld- en/of geluidsopnamen maakt van je maakt en deze eventueel verspreidt via alle mogelijke mediavormen.

Aanwijzingen:
Aanwijzingen van medewerkers van organisatie alsmede politie, brandweer, GGD en ander bevoegd gezag dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd. Medewerkers van organisatie alsmede de politie zijn steeds gerechtigd de bezoeker te visiteren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.

Eigendommen Peteyfest
Het is verboden eigendommen van Peteyfest mee te nemen, gebeurt dit wel, dan beschouwen wij dit als diefstal en wij zullen hiervoor dan gepaste maatregelen treffen. Bij beschadiging van onze eigendommen en/of eigendommen van derden in de directe omgeving van een event van Peteyfest bent je aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

Medicijngebruik:
Het is in principe toegestaan medicijnen mee naar binnen te nemen tijdens een event van Peteyfest. Op voorwaarde dat de medicijnen nog in de originele afgesloten verpakking zitten en voorzien zijn van de originele bijsluiter. Tevens heeft de gebruiker een meldingsplicht en moet aangetoond kunnen worden waarom deze medicijnen gebruikt worden. Mocht het gebruik door de organisatie in twijfel worden getrokken dan zijn zij bevoegd de medicijnen in te nemen en deze in de daarvoor bestemde bak te deponeren.

Promotie/Handel in goederen:
Het is verboden om op of in de nabijheid van een event van Peteyfest flyers te verspreiden of posters op te hangen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie. Het is verboden in of rond een event van Peteyfest goederen te verhandelen zonder schriftelijke toestemming van de organisatie van Peteyfest.

Menu